Aanpak

Ook jouw bedrijf kan harder groeien! Onze Aanpak

Zoals al geschreven, het is onze overtuiging dat jouw bedrijf nog harder kan groeien. Deze overtuiging hebben wij gebaseerd op onze ervaringen bij tal van uiteenlopende organisaties. Hierbij maken wij telkens gebruik van dezelfde aanpak. Deze aanpak staat hieronder omschreven en bestaat uit drie achtereenvolgende stappen, verdeelt over onze “7 B’s”:

Stap 1: Begrijpen, bekijken en beoordelen

Door middel van een “Scan” of analyse komen alle mogelijke verbeterpunten boven water. Deze worden allemaal in kaart gebracht en gerangschikt naar belangrijkheid en mate van potentiële positieve impact. Dit gebeurt aan de hand van allerlei vragen die aan diverse personen binnen een bedrijf worden gesteld. Tevens wordt er goed gekeken naar de huidige stand van zaken op cijfermatig gebied, naar de huidige commerciële plannen, de visie en strategie en meer…
Wat speelt er in de organisatie? Welke strategie heeft men gekozen? Hoe staat men er voor? Worden de gestelde doelstellingen behaald? Welke zijn dat eigenlijk? Waar is men goed in en waar liggen juist nog mogelijkheden om te verbeteren? Hoe staat de commerciële organisatie er voor? Hoe zit het met Sales Effectiviteit? En met de afstemming tussen Sales & Marketing? Waar staat de klant in dit hele verhaal eigenlijk? Welke structuur heeft de organisatie opgetuigd? Waar lopen de processen juist goed en waar niet? Hoe staat het met de cultuur van het bedrijf? En met het Sales DNA van de verkopers en de marketingcollega’s?
Nadat dit alles inzichtelijk is gemaakt, gaan we aan de slag met het oppakken en doorvoeren van de verbeterpunten.

1119 Blue Pepper-7-min
1119 Blue Pepper-3-min

Stap 2: Beginnen en Bereiken

We gaan aan de slag met het vergroten van de Commerciële Slagkracht! Op basis van het doorlopen van de eerste face (begrijpen, bekijken en beoordelen) is er een meer dan goed beeld ontstaan waar de organisatie kan verbeteren. Uit deze eerste fase ontstaat veelal een grote lijst met mogelijke verbeterpunten. Maar het is niet aan te raden al deze punten gelijktijdig op te pakken. Ook hier geldt weer, hoe meer hoe beter. (Less is more!). Hoe meer focus hoe beter. Liever een paar heel belangrijke punten uitstekend op pakken dan heel veel punten hooguit middelmatig. We gaan van start! We beginnen met het doorvoeren van de mogelijke verbeteringen in de organisatie. Dat doen wij nooit alleen, dat doen we samen met jou als klant. Met jou als ondernemer of manager en met jouw team(s). Samen aan de slag! En samen bereiken wij de gewenste doelen. Wat deze doelen zijn? Ook dat bepalen wij gezamenlijk. Is het juist de omzet die wij willen verhogen? Of hebben wij juist oog voor bijvoorbeeld klanttevredenheid? Of betreft het de marges die wij willen verbeteren? De conversieratio’s van suspect naar klant? Het aandeel nieuwe klanten versus bestaande klanten? Of zijn het juist bepaalde marktsegmenten die we willen aanboren en exorbitant in willen groeien? Wanneer de doestellingen bekend zijn, is het zaak alle daadwerkelijke verbeteringen door te voeren zodat deze doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt worden. Bij dit traject wordt er vastgesteld wanneer alle verbeteringen moeten zijn doorgevoerd, wie hier bij betrokken is, welke rol eenieder hier in heeft en hoe dit tenslotte allemaal gewaarborgd blijft. Op de korte maar ook op de lange termijn. 

Stap 3: Bijsturen en Beheren

De volgende stap die wij samen met je maken is het bijsturen en beheren van alle verbeteringen. Tijdens de eerste stap hebben we gekeken wat er verbeterd dient te worden. De tweede stap is het daadwerkelijk voorvoren van dit alles. En de laatste stap is het beheren van dit alles en vooral ook het bijsturen waar nodig. Liggen we nog steeds op koers? Bewandelen we nog steeds de juiste route? Dit alles wordt veelvuldig en goed in kaart gebracht. Hierbij wordt alle relevante informatie gemonitord, in kaart gebracht, gerapporteerd en vooral ook, wordt er besloten wat er dient te gebeuren om ook echt de doelstellingen daadwerkelijk te bereiken. Worden de plannen zo uitgevoerd zoals we die vooraf bedacht hebben? Zijn alle personen (en afdelingen) betrokken zoals in de plannen benoemd? En worden alle deadlines wel behaald? Worden de acties tijdig opgepakt en uitgevoerd? Komen de resultaten overeen met de vooraf gestelde doelstellingen? Waar moet er bijgestuurd worden? En hoe en wie dan?
Een plan maken met tal van veranderingen en verbeteringen is vaak een prima startpunt. Het daadwerkelijk uit-en doorvoeren van een plan (inclusief de gestelde doelstellingen ook echt bereiken) is echter van veel groter belang. Daarom is deze voortgang in kaart brengen en hier op inspelen cruciaal. Dit in kaart brengen bepaalt uiteindelijk voor een groot gedeelte of het succes dat je wilt bereiken niet alleen behaald wordt op korte termijn, maar tevens ook voor de lange termijn gewaarborgd blijft.

Met het doorlopen van deze drie fases, bereiken wij samen met jou en jouw team(s) de commerciële doelstellingen die wij gezamenlijk vooraf gesteld hebben. Maar, onze aanpak is niet voor elk bedrijf geschikt…

1119 Blue Pepper-23-min

Bel ons voor meer info op

WhatsApp WhatsApp ons